Přihláška na zkoušku

Termín státní jazykové zkoušky základní z českého jazyka pro cizince je 15. květen 2020. Přihlášky se přijímají v listinné nebo elektronické podobě.

Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána nejpozději do 31. března.

Termín SJZ je jednotný a platný pro celou Českou republiku.

Cena základní SJZ je 3500,- Kč. Jestliže kandidát není v písemné části SJZ úspěšný, a není proto pozván k ústní části SJZ, vrací se mu 500,- Kč.

Přihlásit se ke zkoušce můžete buď osobně na studijním oddělení školy nebo odesláním příhlášky na adresu daria@gostudy.cz.

Ke zkoušce se mohou přihlásit i uchazeči, kteří nenavštěvovali jazykové kurzy.

Obsah základní SJZ je zaměřen na témata denního života v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

a) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 700–1000 slov
b) dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov
c) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 35–40 minut
d) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce
Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.
Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník pouze v knižní podobě.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 15–20 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:

a) schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života
b) dovednost plynně hovořit o daných tématech

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů:

Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky a nejznámější zvyky, některé z nejvýznamnějších osobností, zejména kulturního života).

Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu základní SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá. Poplatek za opakování ústní zkoušky je 500,- Kč.

Společný evropský referenční rámec

Společný evropský referenční rámec (SERR) poskytuje obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabů a zkoušek v celé Evropě.

SERR definuje šest kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka. Jsou to kategorie A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jednotlivé kategorie zohledňují úroveň porozumění při poslechu, čtení, schopnosti konverzace a kvality písemného projevu studenta.

Úrovně dle SERR

Začátečník

A1
Rozumíte běžným výrazům, můžete vést velmi jednoduchou konverzaci s osobou, která mluví pomalu.

A2
Rozumíte mluvenému slovu v běžných situacích (v obchodě, restauraci), můžete číst jednoduché texty. Jste schopni jednoduše sdělovat informace o sobě a používat minulý čas.

Středně pokročilý

B1
Rozumíte řeči týkající se aktuálních záležitostí. Můžete se dorozumět v běžných situacích a diskutovat o tématech, která jsou vám známá.

B2
Jste schopni pracovat se složitějšími a odbornými texty, rozumíte většinou mluvenému slovu. Jste schopni konverzovat s rodilými mluvčími ve známé oblasti a napsat text ze své oblasti.

Vyspělý

C1
Rozumíte literárním a odborným textům,  vyjadřujete se plynně o všech možných tématech.

C2
Dokážete se vyjadřovat spontánně a téměř bez chyb, napsat jasné texty téměř na jakékoliv téma.
Jste schopni číst složité texty i literární díla a pojednání s abstraktním zabarvením.

Státní jazyková zkouška základní

Termín jaro 2020

Termín státní jazykové zkoušky základní z českého jazyka pro cizince je 15. květen 2020. Přihlášky se přijímají v listinné nebo elektronické podobě.

Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána nejpozději do 31. března.

Termín SJZ je jednotný a platný pro celou Českou republiku.

Cena základní SJZ je 3500,- Kč. Jestliže kandidát není v písemné části SJZ úspěšný, a není proto pozván k ústní části SJZ, vrací se mu 500,- Kč.

Přihlásit se ke zkoušce můžete buď osobně na studijním oddělení školy nebo odesláním příhlášky na adresu daria@gostudy.cz.

Ke zkoušce se mohou přihlásit i uchazeči, kteří nenavštěvovali jazykové kurzy.

Obsah základní SJZ je zaměřen na témata denního života v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

a) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 700–1000 slov
b) dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov
c) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 35–40 minut
d) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce
Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.
Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník pouze v knižní podobě.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 15–20 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:

a) schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života
b) dovednost plynně hovořit o daných tématech

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů:

Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky a nejznámější zvyky, některé z nejvýznamnějších osobností, zejména kulturního života).

Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu základní SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá. Poplatek za opakování ústní zkoušky je 500,- Kč.