Přihláška na zkoušku

Oznámení o konání státní jazykové zkoušky základní

 

Jazyk                             Úroveň           Datum

Čeština pro cizince       B2                 17.5.2024        13:30

 

Státní jazyková zkouška základní

Zkouška na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Jazyková škola GO STUDY Group, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky pořádá základní SJZ v jarním termínu. Přihlášky je možné podat elektronicky na adrese studijni@gostudy.cz, a to do 31.3.2024.

Termíny SJZ jsou jednotné a platné pro celou Českou republiku.

Ke zkoušce se mohou přihlásit i uchazeči, kteří nenavštěvovali jazykovou školu.

Obsah základní SJZ je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i psanému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost 2000 – 2500 lexikálních jednotek.

V písemné části se u uchazeče ověřuje:

  1. stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu 700 – 1000 slov
  2. dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov
  3. stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 35 – 40 minut
  4. schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.

Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník pouze v knižní podobě.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 15 – 20 minut a ve které se u uchazeče ověřuje:

  1. schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života
  2. dovednost plynně hovořit o daných tématech

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci následujících tematických okruhů:

Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo) ve kterém žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky a nejznámější zvyky, některé z nejvýznamnějších osobností, zejména kulturního života).

Uchazeči, který u SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu základní SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá. Poplatek za opakování ústní zkoušky je 500,- Kč.

 

Vyvěšeno dne: Mgr. Anna Čurdová, ředitelka školy

19.2.2024