Státní jazyková zkouška základní

Informace o výsledku písemné části státní jazykové zkoušky základní 17.5.2024

U písemné části státní jazykové zkoušky základní uspěli následující uchazeči:

V Praze:

​​001/2024, 002/2024, 003/2024, 004/2024, 005/2024, 006/2024, 008/2024, 009/2024, 010/2024, 011/2024, 012/2024, 015/2024, 016/2024, 019/2024, 021/2024, 023/2024, 024/2024, 025/2024, 026/2024, 027/2024, 028/2024, 029/2024, 030/2024, 031/2024, 032/2024, 033/2024, 034/2024, 035/2024, 038/2024, 040/2024, 041/2024, 042/2024, 043/2024, 044/2024, 045/2024, 046/2024, 048/2024. 

V Brně:

001/2024-B, 003/2024-B, 004/2024-B, 005/2024-B, 010/2024-B, 011/2024-B. 

Ostatní uchazeči neuspěli.

V Praze                                                                        24.5.2024

 

Zpřístupnění testů žákům

Žáci mohou do testů nahlížet 

v Praze: v termínech 27. května od 13:00 do 15:00 ve třídě E a 28. května od 12:00 do 14:00 ve třídě E.

v Brně: v termínu 29. května

Testy budou zpřístupněny pouze k nahlédnutí, pořizování kopií a vynášení ze třídy není dovoleno. 

Termín konání ústní části jazykové zkoušky základní

Ústní část státní jazykové zkoušky základní z českého jazyka se bude konat v Praze 3. a 4. června, v Brně 7. června.—————————————————

 

Oznámení o konání státní jazykové zkoušky základní

 

Jazyk                              Úroveň           Datum

Čeština pro cizince        B2                 17.5.2023        13:30

 

Státní jazyková zkouška základní

Zkouška na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Jazyková škola GO STUDY Group, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky pořádá základní SJZ v jarním termínu. Přihlášky je možné podat elektronicky na adrese studijni@gostudy.cz, a to do 31.3.2024.

Termíny SJZ jsou jednotné a platné pro celou Českou republiku.

Ke zkoušce se mohou přihlásit i uchazeči, kteří nenavštěvovali jazykovou školu.

Obsah základní SJZ je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i psanému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost 2000 – 2500 lexikálních jednotek.

V písemné části se u uchazeče ověřuje:

  1. stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu 700 – 1000 slov
  2. dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov
  3. stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 35 – 40 minut
  4. schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.

Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník pouze v knižní podobě.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 15 – 20 minut a ve které se u uchazeče ověřuje:

  1. schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života
  2. dovednost plynně hovořit o daných tématech

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci následujících tematických okruhů:

Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo) ve kterém žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky a nejznámější zvyky, některé z nejvýznamnějších osobností, zejména kulturního života).

Uchazeči, který u SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu základní SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá. Poplatek za opakování ústní zkoušky je 500,- Kč.

 

Vyvěšeno dne: Mgr. Anna Čurdová, ředitelka školy

19.2.2024

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>