Státní jazyková zkouška základní

U písemné části státní jazykové zkoušky základní z jazyka českého dne 13.5.2022 uspěli:

Praha: 005, 008, 009, 010, 011, 013, 015, 016, 017, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 028, 029, 030, 031, 032, 035, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 048, 049, 051, 052, 055.  Ostatní uchazeči neuspěli.

Žáci mohou do testů nahlížet v termínech 26. května od 12:00 do 13:00 ve třídě A a 31. května od 8:00 do 9:00 ve třídě A.

Brno: 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 020, 021, 022, 023, 024, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 043, 049, 050, 051, 057, 058, 061, 075. Ostatní uchazeči neuspěli.

Žáci mohou nahlédnout do testů ve středu 25. května od 12 do 14 hodin v kanceláři u Ksenii Lazarov.

Ostatní uchazeči neuspěli.

 

Státní zkouška základní z českého jazyka – jaro 2022

STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA ZÁKLADNÍ

Zkouška na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Jazyková škola s právem SJZ hlavního města Prahy pořádá základní SJZ v jarním termínu, a je možno se k ní přihlásit během února a března.

Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána nejpozději do 31. bezna 2022.

Termíny SJZ jsou jednotné a platné pro celou Českou republiku. Termín konání SJZ čeština pro cizince je 13.5.2022.

Cena základní SJZ je 3500,- Kč. Jestliže kandidát není v písemné části SJZ úspěšný, a není proto pozván k ústní části SJZ, vrací se mu 500,- Kč.

Přihlásit se ke zkoušce můžete buď osobně na příslušném oddělení nebo on-line.
Ke zkoušce se mohou přihlásit i uchazeči, kteří nenavštěvovali jazykové kurzy.

Obsah základní SJZ je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice.
Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

a) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 700–1000 slov
b) dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov
c) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 35-40 minut
d) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce
Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.
Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník pouze v knižní podobě.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 15–20 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:

a) schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života
b) dovednost plynně hovořit o daných tématech

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů:

Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky a nejznámější zvyky, některé z nejvýznamnějších osobností, zejména kulturního života).

Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu základní SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá. Poplatek za opakování ústní zkoušky je 500,- Kč.

Upozornění kandidátům státních zkoušek a stornovací podmínky pro státní jazykové zkoušky zde.

Konverzační témata k ústní zkoušce zde.

Přihláška ke státní jazykové zkoušce zde. Vyplňenou přihlášku můžete zaslat na adresu studijni@gostudy.cz nebo přinést na studijní oddělení: Washingtonova, 25, 2. patro.

Zpřístupnění testů žákům

Žáci mohou do testů nahlížet v termínech

23. května od 12:00 do 13:00 ve třídě A a 31. května od 8:00 do 9:00 ve třídě A.

Případně dle individuální dohody. 

Testy budou zpřístupněny pouze k nahlédnutí, pořizování kopií a vynášení ze třídy není dovoleno.

Termín ústní části jazykové zkoušky základní: 1. června 2022, 8:00, 2. června 2022, 8:00. 

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>