GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

1. Dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnic 95/46/ES (dále jen „nařízení“).

Totožnost a kontaktní údaje správce (dále jen „správce“):
název: Go Study group jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.
IČ: 03974987
sídlo: Washingtonova 1567/25, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 240687

2. Správcem byl ustanoven pověřenec pro ochranu osobních údajů.

3. Správce může zpracovávat osobní údaje nezbytné pro řádný výkon své činnosti.

4. Osobními údaji se rozumí ty údaje, kterými lze přímo či nepřímo identifikovat fyzickou osobu (zejména jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, údaje o dokladech totožnosti, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mail, IP adresa, číslo bankovního účtu apod., vč. jejich pozdějších aktualizacích). Předmětem zpracování, nevyžaduje-li to situace, nejsou citlivé osobní údaje.

5. Účel zpracování vychází z konkrétního případu zpracování, obecně jím je zejména zpracování nabídky služeb, informace o službách, příprava smlouvy. Správce je oprávněn použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely.

6. Právním základem zpracování jsou především důvody dle čl. 6 odst. 1 písm. a) až c) nařízení, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak.

7. Příjemci a zpracovatele osobních údajů mohou být externí poskytovatelé služeb účetních, právních, dále poskytujících serverové, webové, cloudové nebo IT služby. V neposlední řadě jsou to zaměstnanci a spolupracovníci správce.

8. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU, ani mezinárodním organizacím, nebude-li v konkrétním případě nezbytné postupovat jinak (zejména stanoví-li to právní předpis nebo vykonatelné rozhodnutí).

9. Osobní údaje budou uloženy v souladu s platným právními předpisy po dobu, po kterou bude správce poskytovat služby či plnit smlouvu a/nebo po dobu nezbytnou k plnění archivační povinnosti podle platných právních předpisů. U smluvních dokumentů půjde zpravidla nejdéle o 10 let od jejich ukončení. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely, které mohou být uchovány až do odvolání souhlasu osobních údajů.

10. Na základě zpracovaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování vč. profilování.

11. Osobní údaje jsou získávány výhradně od subjektu údajů.

12. V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají subjekty údajů dle nařízení především tato práva: Subjekt údajů má v prvé řadě právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů při shromažďování osobních údajů (tj. nejčastěji při prvním styku se správcem). Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. V tomto případě jde o pasivní právo, jelikož aktivitu musí vůči subjektu údajů vyvinout správce, aby požadované informace stanovené v obecném nařízení subjektu údajů poskytl, resp. zpřístupnil.

Mezi další práva patří:

1. Přístup k osobním údajům, se rozumí oprávnění subjektu údajů na základě své aktivní žádosti získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo na přístup k těmto osobním údajům a zároveň má právo získat následující informace:

  • účely zpracování,
  • kategorie dotčených osobních údajů,
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
  • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
  • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2. Oprava a doplnění osobních údajů, kdy správce bez zbytečného odkladu opraví nebo doplní nepřesné nebo chybějící osobní údaje.

3. Výmaz, osobního údaje dle čl. 17 nařízení, zejména pokud již není potřebný pro zpracovávaný účel nebo je odvolán souhlas.

4. Omezení zpracování, osobních údajů dle čl. 18 nařízení. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, čl. 18 písm. 1 a) až d) nařízení.

5. Přenositelnost osobních údajů, dle čl. 20 nařízení, Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byli osobní údaje poskytnuty, bránil.

6. Automatizované individuální rozhodování, tedy právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizované zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné plnění smlouvy.

Odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů byl-li právním základem zpracování důvod dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení. Odvoláním není dotčená zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Výše popsaná práva je možné uplatnit u správce písemně doporučeným dopisem nebo e-mailem zaslaným na shora uvedenou adresu.

Kromě tohoto nařízení je možno podat stížnost v souvislosti se zpravováním osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informací a kontaktní údaje jsou dostupné na adrese https://www.uoou.cz/.

Subjekt má také právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údaj dle čl. 21 nařízení.

Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy. Bude-li správce užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je zde stanoven, poskytne informaci o tomto jiném účelu a další právními předpisy stanovené informace.