Školní řád na rok 2022/2023

Go Study group jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.,

Washingtonova 25, Praha 1
Pobočka Brno, Kopečná 3, 602 00

Činnost Go study group jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 33/2005 Sb. o jazykových školách.

1. Obecná ustanovení

1.1. Školní řád vymezuje obecné stanovy jazykové školy. Se základními informacemi a harmonogramem školního roku se žáci mohou seznámit na webových stránkách a na nástěnkách školy.

1.2. Jazyková škola Go Study group jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky (dále jen jazyková škola = JŠ) je soukromou institucí, která si může zvolit smluvní podmínky se svými klienty.

1.3. Podmínky studia v jazykové škole jsou vymezeny školním řádem a obchodními podmínkami. Školní řád zajišťuje činnost školy v rámci školského zákona a zákona o pobytu cizinců na území České republiky, stanovuje podmínky vyučovacího procesu a práva a povinnosti žáků školy.

2. Povinnosti žáků

2.1. Žáci jsou povinni navštěvovat jazykovou školu denně (dle rozvrhu hodin), v případě absence jsou povinni tuto omluvit. Krátkodobou absenci 1–2 dny žáci omlouvají lektorovi, absenci delší, než dva dny dokládají lékařským potvrzením. V případě nutnosti odcestovat do země původu je jim cesta povolena na základě předložení žádosti a letenek po návratu do České republiky. Jazyková škola vyžaduje 80 % přítomnost ve výuce.

2.2. Žáci jsou povinni docházet do výuky včas. Vyučující má právo nepřipustit žáka do výuky, pokud má žák 10 minut zpoždění.

2.3. Žáci jsou povinni ohlásit důvod dlouhodobé nepřítomnosti v kurzu studijnímu oddělení školy a vyučujícímu – neučiní-li tak, vyhrazuje si jazyková škola právo studenta po 2 měsících nepřítomnosti vyloučit.

2.4. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád a pravidla bezpečnosti.

2.5. Žáci jsou povinni ctít zásady slušného chování a občanského soužití. V případě porušení těchto zásad může být student vyloučen z hodiny bez nároku na náhradu.

2.6. Během výuky a při pohybu v budově školy je zakázáno používat alkohol a návykové látky. Tyto látky je také zakázáno v budově školy přechovávat. Dále je striktně zakázáno zdržovat se na odpočívadlech schodiště a na schodech budovy.

2.7. Žáci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy; pokud zaviní poškození nebo zničení majetku, jsou povinni vzniklou škodu uhradit nebo na vlastní náklady opravit.

2.8. Žáci jsou povinni respektovat přísný zákaz kouření a pití alkoholických nápojů v budově školy.

2.9. Žáci jsou povinni dbát na vlastní bezpečnost a vyvarovat se všeho, co může ohrozit zdraví a majetek jeho i druhých.

2.10. Žáci nesmí nosit do školy cenné předměty a větší částky peněz – v opačném případě tak činí na vlastní zodpovědnost.

2.11. Při opakovaném porušení školního řádu může být žák vyloučen ze studia bez nároku na vrácení školného.

2.12. Učebnice a výukový materiál jsou zahrnuty v ceně kurzu částečně: bezplatně jsou poskytovány učební materiály pro základní předmět – český jazyk. Na základě doporučení učitelů dalších jazyků si studenti kupují učební materiály pro tyto jazyky samostatně.

3. Práva žáků

3.1. Žáci mají právo na kvalitní výuku vedenou moderními metodami.

3.2. Žáci mají právo být ihned informováni o případných organizačních změnách v kurzech (pokud poskytnou kanceláři školy kontaktní telefon nebo e-mail).

3.3. Žáci mají právo žádat o výměnu lektora v kurzu v případě nespokojenosti. Tato nespokojenost ovšem musí být doložena objektivní a konkrétní výtkou a následně potvrzena pracovníkem školy v záznamu o hospitaci. Stížnosti jsou řešeny pouze na základě písemného podkladu, na příslušném formuláři a na základě reklamačního řádu.

3.4. Žáci mají právo požádat učitele o vysvětlení, pokud něčemu nerozumí.

3.5. Žáci mají právo znát odůvodnění každého svého hodnocení.

3.6. Žáci mají právo být hodnoceni podle Pravidel hodnocení uvedených ve Školním řádu.

3.7. Žáci mají právo diskutovat věcně a zdvořile o svých názorech a skutcích tak, aby nenarušovali výuku.

3.8. Žáci mají právo pohybovat se v době přestávek ve společných prostorách školy při respektování pokynů pracovníků školy.

3.9. Žáci mají právo být vzděláváni podle školního vzdělávacího programu. 3.10. Žáci mají právo být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.

3.11. Žáci mají právo informovat vedení školy o závažných zdravotních potížích, domnívají-li se, že by o nich škola měla z důvodu jeho vlastní bezpečnosti vědět.

3.12. Žáci mají právo požadovat, aby při výuce a zkouškách byly zohledněny jejich případné specifické vzdělávací potřeby (zejména poruchy učení jako např. dyslexie, dysgrafie).

3.13. Podpisem školního řádu je dán souhlas s poskytováním údajů o výuce právním zástupcům nezletilých žáků.

3.14. Žáci mají právo využívat školní kuchyňku.

4. Účast žáků ve vyučování, docházka v kurzu

4.1. Vyučování se může zúčastnit pouze žák, který vyplnil a odevzdal přihlášku a zaplatil předepsané školné. Podrobné informace o školném a cenách kurzů jsou uvedeny na webu jazykové školy.

4.2. Ředitelství školy potvrzuje přehled o docházce a prospěchu žáků, potvrzení o docházce do kurzu se vydává na žádost žáka.

4.3. Během výuky je dovoleno používat mobilní telefony a tablety pouze na pokyn vyučujícího.

4.4. Docházka žáků a jejich pozdní příchody jsou evidovány vyučujícími v třídních knihách a rovněž jsou zaznamenávány elektronicky.

4.5. Nepřítomnost se dokládá lékařskou zprávou, nepřítomnost může povolit ředitel školy z vážných důvodů na základě žádosti.

4.6. Pokud žák bez závažné příčiny není přítomen na 20 a více vyučovacích hodinách za měsíc dostane důtku ředitele školy. Obdržení tří důtek ředitele školy za absenci je vážným důvodem pro vyloučení žáka ze školy bez práva na vrácení platby za nevyužitou část výuky.

5. Provoz budovy

5.1. V budově JŠ je zakázáno kouřit.

5.2. Žáci jsou povinni vypínat si své mobilní telefony a chovat se tak, aby nerušili při výuce ostatní žáky.

5.3. Žáci a lektoři JŠ jsou povinni zacházet s majetkem školy tak, aby jej nepoškozovali a neohrožovali tak svoji bezpečnost nebo bezpečnost jiných osob.

5.4. Při způsobení škody na majetku je žák povinen uhradit JŠ vzniklou škodu.

5.5. JŠ neručí žákům za odložené věci.

5.6. V době mimo provoz JŠ jsou lektoři povinni uzavírat budovu školy.

5.7. Žáci školy jsou povinni udržovat pořádek v učebnách JŠ a opouštět je po ukončení výuky v původním stavu.

5.8. Lektoři jsou povinni dodržovat předem stanovený rozvrh hodin.

6. Provoz školy

6.1. Organizace výuky

6.1.1. Jazyková škola Go Study Group, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je soukromou vzdělávací institucí, která nabízí výuku anglického a českého jazyka pro cizince.

6.1.2. Zřizovatelem školy je Go Study group jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. a její činnost upravují příslušná ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušná legislativní vyhláška č. 33 ze dne 6. ledna 2005 Sb. o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách.

6.1.3. Jazyková výuka má charakter přípravného studia pro vysokou školu. Žáci zde mohou absolvovat řádné denní čí večerní studium jazykového kurzu, jehož zřizování a organizace jsou dány školským zákonem.

6.1.4. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu, který je pružně inovován v souladu s novými poznatky o metodice cizích jazyků.

6.1.5. Na škole vyučují kvalifikovaní čeští i zahraniční lektoři. Ve výuce uplatňují moderní komunikativní metody a používají české i zahraniční učebnice, které doplňují autentickými cizojazyčnými texty, zvukovými nahrávkami a videonahrávkami.

6.1.6. V JŠ se vyučuje v ranních, odpoledních i večerních hodinách. Dopolední kurzy ve školním roce začínají v 8.00 a trvají do 12.15, další kurzy probíhají od 12.30 do 16.45, večerní kurzy od 17.00 do 20.15. Přílohou školního řádu je rozvrh hodin a přehled všech kurzů.

6.1.7. Podnikové nebo speciální kurzy jsou zřizovány na základě písemné objednávky a jsou organizovány podle přání klienta v prostorách příslušné organizace, případě v prostorách školy v dohodnuté době.

6.2. Přijímání posluchačů

6.2.1. Zápis do kurzů probíhá v průběhu celého školního roku, kurz je otevřen v případě naplnění počtem žáků, žáci se mohou hlásit prostřednictvím elektronické přihlášky.

6.3. Zápisné a kurzovné

6.3.1. Žák před zahájením vyučování zaplatí zápisné a kurzovné musí být uhrazeno nejpozději den před nástupem do výuky.

6.3.2. Kurzovné se hradí v kanceláři školy v hotovosti, převodem na účet nebo fakturou.

6.3.3. Zápisné a celé kurzovné se vrací žákům pouze v případě, že škola kurz neotevřela a nedošlo k dohodě o jejich přeřazení do jiného kurzu. Netýká se pomaturitního kurzu a studia českého jazyka pro cizince, zde je vrácení školného řešeno příslušným ustanovením vyhlášky č. 33/2005 Sb. o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky.

6.4. Stížnosti

6.4.1. V případě, že žák bude mít jakékoli výhrady ke službám školy či škole, je povinen tyto výhrady písemně sdělit škole, přičemž obě strany se zavazují vyvinout společné úsilí potřebné k vyřešení těchto výhrad. Škola nemůže nést a nenese odpovědnost za řešení výhrad studenta ke službám školy, pokud student nesplnil svoji povinnost takové výhrady škole písemně oznámit. Žák je povinen po celou dobu trvání smlouvy a studia dodržovat etické a morální normy a zavazuje se nedopouštět žádného jednání, které může poškozovat dobrou pověst či zájmy školy, zejména nesmí školu veřejně pomlouvat, a to ani v případě, byl-li ze strany žáka dodržen postup stanovený pro řešení takových výhrad. Pojmem veřejně a zveřejňovat se rozumí rovněž poskytování těchto informací na internetu, sociálních sítích apod. Porušení těchto povinností ze strany žáka bude považováno za podstatné porušení smlouvy uzavřené mezi školou a studentem a v takovém případě je škola oprávněna žáka z výuky bezodkladně vyloučit a od uzavřené smlouvy odstoupit.

7. Zacházení s majetkem školy nebo školským zařízením

7.1. Žák má právo užívat zařízení JŠ, pomůcky, učebnice v souvislosti s výukou a je při tom povinen řídit se pokyny vyučujících a jiných oprávněných osob.

7.2. Žák je povinen udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení třídy, JŠ a ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.

7.3. Za škodu na majetku JŠ, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada.

8. Bezpečnost, ochrana zdraví a etické zásady

8.1. Obecná ustanovení

8.1.1. Každý žák je povinen seznámit se před zahájením jazykového kurzu s poučením o bezpečnosti a ochraně zdraví. Pravidla bezpečnosti jsou všem žákům dostupná k nahlédnutí na požádání v kanceláři JŠ. Žáci podpisem potvrzují, že jsou seznámeni:

 • se školním řádem,
 • se zásadami bezpečného chování v prostorách školy,
 • s postupem při úrazu,
 • s nebezpečím vzniku požáru a postupem v případě požáru.8.1.2. Žáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména:
 • dodržovat školní řád a předpisy a pokyny JŠ k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, plnit pokyny zaměstnanců JŠ vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

8.2. Obecná pravidla pro snižování rizik

8.2.1. Žáci i všichni zaměstnanci a návštěvníci JŠ jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

8.2.2. Žákům je zakázáno:

 • kouřit v celém areálu školy, pít, přechovávat, předávat, prodávat a požívat alkoholické nápoje, narkotika a jiné látky škodlivé zdraví.

8.2.3. Každý úraz, poranění či nehodu, ke které dojde během pobytu ve škole je žák povinen ihned nahlásit učiteli nebo jinému pedagogickému pracovníku školy. V případě úrazu je nutno poskytnout, případně přivolat první pomoc. Lektor poté oznámí úraz ředitelství školy a ředitelka a lektor společně provedou záznam o školním úrazu do knihy úrazů.

8.3. Ochrana před sociálně-patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

8.3.1. Jakékoli projevy diskriminace, násilí či šikany mezi jsou přísně zakázány a jsou považovány za hrubé porušení Školního řádu. Na základě projevů diskriminace, násilí, šikany je žák ihned vyloučen ze studia JŠ.

8.4. Etické zásady chování studentů

8.4.1. Žák nesmí využívat logo, název a materiály školy pro komerční účely, a to ani pro jakékoli třetí osoby.

8.4.2. Žák nesmí jménem školy poskytovat rady a konzultace třetím osobám.

8.4.3. Žák nesmí poškozovat dobré jméno školy, pracovníků a partnerů školy. Veškeré výhrady, stížnosti a nespokojenosti je žák povinen řešit výhradně způsobem upraveným v článku 6.4.1.

Porušení těchto povinností ze strany žáka bude považováno za podstatné porušení smlouvy uzavřené mezi školou a žákem a v takovém případě je škola oprávněna žáka z výuky bezodkladně vyloučit a od uzavřené smlouvy odstoupit.

8.4.4. Žák má právo veřejně vyjádřit případný negativní názor na služby školy a na školu způsobem, který není v rozporu s tímto školním řádem, tedy zejména v tom případě, pokud student bezvýhradně dodržel postup upravený v článku 6.4.1. a škola se podnětem žáka odmítla zabývat či v přiměřené lhůtě 15 dnů od doručení podnětu studenta nevyrozuměla o způsobu řešení jeho podnětu.

8.4.5. Bude-li v jednání žáka porušujícího školní řád odhalen finanční nebo jiný zájem žáka či třetích osob, je škola oprávněna žáka bezodkladně vyloučit z výuky a odstoupit od uzavřené smlouvy a žák je povinen škole nahradit vzniklou újmu, jakož i přiměřené zadostiučinění.

8.4.6. Žák je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu se školou, jakož i po ukončení tohoto smluvního vztahu zachovávat mlčenlivost o procesu výuky ve škole, organizaci práci ve škole, materiálech školy, jakož i o veškerých dalších skutečnostech, jejichž uchování v tajnosti je v zájmu školy či v zájmu třetích osob, s nimiž škola spolupracuje. Porušení těchto povinností ze strany žáka bude považováno za podstatné porušení smlouvy uzavřené mezi školou a žákem a v takovém případě je škola oprávněna žáka z výuky bezodkladně vyloučit a od uzavřené smlouvy odstoupit.

9. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků mladších 18 let

9.1. Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. 9.2. Zákonní zástupci mají právo a povinnost zajistit, aby žák docházel do výuky.

9.3. Zákonní zástupci mají právo informovat školu o závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

10. Pravidla pro hodnocení výsledků ve vzdělávání

10.1. Vyučující hodnotí výsledky vzdělávání průběžně, nejméně však jedenkrát měsíčně. Hodnocení je žákům sděleno ústně a je zaznamenáno v třídní knize. Na závěr studia je žáku, na jeho žádost, vydáno osvědčení o studiu a absolvování kurzu.

10.2. Žák může složit závěrečnou zkoušku pouze v případě, že nezameškal více než 20% vyučovacích hodin.

10.3. Prospěch je hodnocen čtyřmi stupni: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře a 4 – nevyhověl(a).

10.4. Úroveň jazyka na základě SERRJ pro jazykové školy – A1 – A2 – B1 – B2.

11. Klasifikace státních jazykových zkoušek (dle sbírky zákonů č. 33/2005)

11.1. Výsledek písemných i ústních částí státních jazykových zkoušek a jejich dílčích složek se klasifikuje stupni: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 – nevyhověl (a).

11.2. Kandidát, který byl při písemné části státní zkoušky klasifikován stupněm 4 – nevyhověl, nekoná ústní část státní jazykové zkoušky.

11.3. U státních jazykových zkoušek je kandidát podle výsledků písemné a ústní části zkoušky hodnocen takto – prospěl(a) s vyznamenáním, prospěl(a) velmi dobře, prospěl(a) a neprospěl(a).

11.4. Kandidát

a) prospěl s vyznamenáním, jestliže byl při písemné i ústní části státní jazykové zkoušky hodnocen stupněm 1 – výborně

b) prospěl velmi dobře, jestliže byl při státní jazykové zkoušce hodnocen:

 1. stupněm 1 – výborně při písemné části a stupněm 2 – velmi dobře při ústní části, nebo stupněm 2 – velmi dobře při písemné části a stupněm 1 – výborně při ústní části,
 2. stupněm 2 – velmi dobře při písemné části a stupněm 2 – velmi dobře při ústní části, nebo
 3. stupněm 1 – výborně při písemné části a stupněm 3 – dobře při ústní části, nebo stupněm 3 – dobře při písemné části a stupněm 1 – výborně při ústní části,

c) prospěl, jestliže byl při státní jazykové zkoušce hodnocen:

 1. stupněm 3 dobře při písemné části a stupněm 2 – velmi dobře při ústní části, nebo stupněm 2 –velmi dobře při písemné části a stupněm 3 – dobře při ústní části, nebo
 2. stupněm 3 – dobře při písemné části a stupněm 3 – dobře při ústní části

d) neprospěl, jestliže byl při ústní části jazykové zkoušky hodnocen stupněm 4 – nevyhověl(a)

11.5. Při stanovení celkového výsledku písemné zkoušky se přihlíží ke všem jejím složkám. Celková úroveň písemné části zkoušky kandidáta se zvlášť pečlivě zvažuje, jestliže kandidát z některé její složky neprospěl. Součástí klasifikačního řádu je přesný rozpis bodového hodnocení ústní části jazykové zkoušky.

12. Hodnocení v kurzech JŠ

12.1. JŠ hodnotí studijní výsledky posluchačů na konci každého pololetí (semestru). S hodnocením seznámí učitel kurzu posluchače ústně.

12.2. O úspěšném zakončení kurzu vydá škola posluchači na jeho žádost osvědčení s uvedením prospěchu.

12.3. Prospěch posluchačů se klasifikuje třemi stupni: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře.

12.4. Klasifikace je uváděna v třídních knihách a katalozích, lektor může použít slovního hodnocení.

12.5. Kontrolní testy jsou zadávány vyučujícími v kurzech podle vlastního uvážení. Centrální testování probíhá podle metodických plánů. S výsledky srovnávacích testů jsou studenti seznamování v rámci svých vyučovacích skupin.

12.6. Žák může postoupit ke státní závěrečné zkoušce, pokud dosáhne 85% výsledku ze všech společných kontrolních testů.

13. Realizace výuky

13.1. Výuka se realizuje na základě pevně stanoveného rozvrhu hodin. Platnost rozvrhu je stanovena na konkrétní období a je průběžně aktualizována. Aktuální rozvrh je vyvěšen na nástěnce v JŠ.

13.2. Učebny se nachází na ulici Washingtonova 25, Praha 1.

13.3. Učebny pobočky JŠ se nachází na ulici Kopečná 3, Brno, 602 00.

14. Úklid prostor pobočky jazykové školy

14.1. Úklid pobočky v Brně je zajišťován smluvně firmou a dle požadavků vyhlášky č.410 / 2005 sb. Ministerstva zdravotnictví České republiky ve znění § č. 22. Včetně pravidelné péče o klimatizační jednotku, která bude využívána v prostorách pobočky jazykové školy.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Řád školy byl projednán na poradě dne 31.8.2022.

15.2. JŠ si vyhrazuje právo na provádění změn v tomto dokumentu.

15.3. Epidemiologická opatření jsou řešena přílohou školního řádu a vnitřními opatřeními k provozu školy

15.4. Platnost řádu JŠ začíná s účinností od 1. 9. 2022 po dobu školního roku 2022–2023.

 

V Praze dne 31.8.2022
Ředitelka školy: Mgr. Anna Čurdová v .r.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>