Přihláška na kurz

by admin

Jméno (vyžadováno)

Příjmení

Datum narození (dd.mm.rrrr):

Ulice:

Město:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

Typ kurzu:

Úroveň:

 

Harmonogram školního roku

HARMONOGRAM 2023 / 2024

5.7.–6. 7. – státní svátek (středa, čtvrtek – volno)

28.9. – státní svátek (čtvrtek – volno)

29.9. – ředitelské volno (pátek)

16.11. – ředitelské volno (čtvrtek)

17.11. – státní svátek (pátek volno)

22.12. – 7.1. – vánoční prázdniny (volno)

28.3. – 1.4. – velikonoční prázdniny (volno)

1.5. – státní svátek (středa – volno)

8.5. – státní svátek (středa – volno)

17.5. – datum písemné SJZ základní

 

Školní řád na rok 2023/2024

Go Study group jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o., 

Washingtonova 25, Praha 1 

Pobočka Brno, Kopečná 3, 602 00 

Činnost Go study group jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 33/2005 Sb. o jazykových školách. 

1. Obecná ustanovení 

1.1  Školní řád vymezuje obecné stanovy jazykové školy. Se základními informacemi a harmonogramem školního roku se žáci mohou seznámit na webových stránkách a na nástěnkách školy. 

1.2 Jazyková škola Go Study group jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky (dále jen jazyková škola = JŠ) je soukromou institucí, která si může zvolit smluvní podmínky se svými klienty. 

1.3  Podmínky studia v jazykové škole jsou vymezeny školním řádem a obchodními podmínkami. Školní řád zajišťuje činnost školy v rámci školského zákona a zákona o pobytu cizinců na území České republiky, stanovuje podmínky vyučovacího procesu a práva a povinnosti žáků školy. 

2. Povinnosti žáků 

2.1  Žáci jsou povinni navštěvovat jazykovou školu denně (dle rozvrhu hodin), v případě absence jsou povinni tuto omluvit. Krátkodobou absenci ze závažných či zdravotních příčin (maximálně 2 dny v měsíci) žáci omlouvají lektorovi, absenci delší, než dva dny dokládají lékařským potvrzením. V případě nutnosti odcestovat do země původu je jim cesta povolena na základě předložení žádosti a letenek po návratu do České republiky. Jazyková škola vyžaduje 80 % přítomnost ve výuce. 

2.2  Žáci jsou povinni docházet do výuky včas. Vyučující má právo nepřipustit žáka do výuky, pokud má žák 10 minut zpoždění. 

2.3  Žáci jsou povinni ohlásit důvod dlouhodobé nepřítomnosti v kurzu studijnímu oddělení školy a vyučujícímu – neučiní-li tak, vyhrazuje si jazyková škola právo studenta po 2 měsících nepřítomnosti vyloučit. 

2.4  Žáci jsou povinni dodržovat školní řád a pravidla bezpečnosti. 

2.5 Žáci jsou povinni ctít zásady slušného chování a občanského soužití. V případě porušení těchto zásad může být student vyloučen z hodiny bez nároku na náhradu.

2.6  Během výuky a při pohybu v budově školy je zakázáno konzumovat alkohol a návykové látky. Tyto látky je také zakázáno v budově školy přechovávat. Dále je striktně zakázáno zdržovat se na odpočívadlech schodiště a na schodech budovy, před hlavním vchodem do budovy školy a na chodnících před budovou školy a protějším straně ulice. 

2.7  Žáci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy; pokud zaviní poškození nebo zničení majetku, jsou povinni vzniklou škodu uhradit nebo na vlastní náklady opravit. 

2.8  Žáci jsou povinni respektovat přísný zákaz kouření a pití alkoholických nápojů v budově školy. 

2.9  Žáci jsou povinni dbát na vlastní bezpečnost a vyvarovat se všeho, co může ohrozit zdraví a majetek jeho i druhých. 

2.10  Žáci nesmí nosit do školy cenné předměty a větší částky peněz – v opačném případě tak činí na vlastní zodpovědnost. 

2.11  Při opakovaném porušení školního řádu může být žák vyloučen ze studia bez nároku na vrácení školného. 

2.12  Učebnice a výukový materiál jsou zahrnuty v ceně prezenčních kurzu částečně: bezplatně jsou poskytovány učební materiály pro základní předmět – český jazyk. Na základě doporučení učitelů dalších jazyků si studenti kupují učební materiály pro tyto jazyky samostatně. 

2.13  Při online vyučování jsou žáci povinni se účastnit vyuky se zapnutou kamerou. Individuální technické problémy omlouvají lektorovi kurzu. Na jeho uvážení je pak rozhodnutí o absenci žáka, který nepracuje se zapnutou kamerou

3. Práva žáků 

3.1  Žáci mají právo na kvalitní výuku vedenou moderními metodami. 

3.2  Žáci mají právo být ihned informováni o případných organizačních změnách v kurzech (pokud poskytnou kanceláři školy kontaktní telefon nebo e-mail). Organizační změny jsou zapisovány v třídních Google Classroom.

3.3  Žáci mají právo žádat o výměnu lektora v kurzu v případě nespokojenosti. Tato nespokojenost ovšem musí být doložena objektivní a konkrétní výtkou a následně potvrzena pracovníkem školy v záznamu o hospitaci. Stížnosti jsou řešeny pouze na základě písemného podkladu, na příslušném formuláři a na základě reklamačního řádu. 

3.4  Žáci mají právo požádat učitele o vysvětlení, pokud něčemu nerozumí. 

3.5  Žáci mají právo znát odůvodnění každého svého hodnocení. 

3.6  Žáci mají právo být hodnoceni podle Pravidel hodnocení uvedených ve Školním řádu. 

3.7 Žáci mají právo diskutovat věcně a zdvořile o svých názorech a skutcích tak, aby nenarušovali výuku. 

3.8 Žáci mají právo pohybovat se v době přestávek ve společných prostorách školy při respektování pokynů pracovníků školy. 

3.9  Žáci mají právo být vzděláváni podle školního vzdělávacího programu. 

3.10  Žáci mají právo být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 

3.11 Žáci mají právo informovat vedení školy o závažných zdravotních potížích, domnívají-li se, že by o nich škola měla z důvodu jeho vlastní bezpečnosti vědět. 

3.12 Žáci mají právo požadovat, aby při výuce a zkouškách byly zohledněny jejich případné specifické vzdělávací potřeby (zejména poruchy učení jako např. dyslexie, dysgrafie). O specifických vývojových poruchách musí být škola informována rodiči nebo zletilým žákem před zahájením vzdělávání v kurzu. 

3.13 Podpisem školního řádu je dán souhlas s poskytováním údajů o výuce právním zástupcům nezletilých žáků. 

3.14  Žáci mají právo využívat školní kuchyňku. 

4. Účast žáků ve vyučování, docházka v kurzu 

4.1  Vyučování se může zúčastnit pouze žák, který vyplnil a odevzdal přihlášku a zaplatil předepsané školné. Podrobné informace o školném a cenách kurzů jsou uvedeny na webu jazykové školy. 

4.2 Ředitelství školy potvrzuje přehled o docházce a prospěchu žáků, potvrzení o docházce do kurzu se vydává na žádost žáka. 

4.3 Během výuky je dovoleno používat mobilní telefony a tablety pouze na pokyn vyučujícího. 

4.4  Docházka žáků a jejich pozdní příchody jsou evidovány vyučujícími v elektronických třídních knihách. 

4.5  Nepřítomnost se dokládá lékařskou zprávou, nepřítomnost může povolit ředitel školy z vážných důvodů na základě žádosti. 

4.6  Pokud žák bez závažné příčiny není přítomen na 20 a více vyučovacích hodinách za měsíc dostane důtku ředitele školy. Obdržení tří důtek ředitele školy za absenci je vážným důvodem pro vyloučení žáka ze školy bez práva na vrácení platby za nevyužitou část výuky. 

4.7. Absenci v hodinách nelze omlouvat zpětně.

5. Provoz budovy 

5.1  V budově JŠ je zakázáno kouřit. 

5.2  Žáci jsou povinni vypínat si své mobilní telefony a chovat se tak, aby nerušili při výuce ostatní žáky. 

5.3  Žáci a lektoři JŠ jsou povinni zacházet s majetkem školy tak, aby jej nepoškozovali a neohrožovali tak svoji bezpečnost nebo bezpečnost jiných osob. 

5.4  Při způsobení škody na majetku je žák povinen uhradit JŠ vzniklou škodu. 

5.5  JŠ neručí žákům za odložené věci. 

5.6  V době mimo provoz JŠ jsou lektoři povinni uzavírat budovu školy. 

5.7  Žáci školy jsou povinni udržovat pořádek v učebnách JŠ a opouštět je po ukončení výuky v původním stavu. 

5.8  Lektoři jsou povinni dodržovat předem stanovený rozvrh hodin. 

6. Provoz školy 

6.1  Organizace výuky 

6.1.1  Jazyková škola Go Study Group, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je soukromou vzdělávací institucí, která nabízí výuku anglického, českého, slovenského a německého jazyka pro cizince. 

6.1.2  Zřizovatelem školy je Go Study group jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. a její činnost upravují příslušná ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušná legislativní vyhláška č. 33 ze dne 6. ledna 2005 Sb. o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách. 

6.1.3  Jazyková výuka má charakter přípravného studia pro vysokou školu. Žáci zde mohou absolvovat řádné denní čí večerní studium jazykového kurzu, jehož zřizování a organizace jsou dány školským zákonem. 

6.1.4  Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu, který je pružně inovován v souladu s novými poznatky o metodice výuky cizích jazyků. 

6.1.5  Na škole vyučují kvalifikovaní čeští i zahraniční lektoři. Ve výuce uplatňují moderní komunikativní metody a používají české i zahraniční učebnice, které doplňují autentickými cizojazyčnými texty, zvukovými nahrávkami a videonahrávkami. 

6.1.6  V JŠ se vyučuje v ranních, odpoledních i večerních hodinách. Dopolední kurzy ve školním roce začínají v 8.00 a trvají do 12.15, další kurzy probíhají od 12.30 do 16.45, večerní kurzy od 17.00 do 20.15. Přílohou školního řádu je rozvrh hodin a přehled všech kurzů. 

6.1.7 Firemní nebo speciální kurzy jsou zřizovány na základě písemné objednávky a jsou organizovány podle přání klienta v prostorách příslušné organizace, případě v prostorách školy v dohodnuté době. 

6.2 Přijímání posluchačů 

6.2.1  Zápis do kurzů probíhá v průběhu celého školního roku, kurz je otevřen v případě naplnění počtem žáků, žáci se mohou hlásit prostřednictvím elektronické přihlášky. 

6.3  Zápisné a kurzovné 

6.3.1 Žák před zahájením vyučování zaplatí zápisné a kurzovné musí být uhrazeno nejpozději den před nástupem do výuky. 

6.3.2  Kurzovné se hradí v kanceláři školy v hotovosti, převodem na účet nebo fakturou. 

6.3.3  Zápisné a celé kurzovné se vrací žákům pouze v případě, že škola kurz neotevřela a nedošlo k dohodě o jejich přeřazení do jiného kurzu. Netýká se pomaturitního kurzu a studia českého jazyka pro cizince, zde je vrácení školného řešeno příslušným ustanovením vyhlášky č. 33/2005 Sb. o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky. 

6.4  Stížnosti 

6.4.1  V případě, že žák bude mít jakékoli výhrady ke službám školy či škole, je povinen tyto výhrady písemně sdělit škole, přičemž obě strany se zavazují vyvinout společné úsilí potřebné k vyřešení těchto výhrad. Škola nemůže nést a nenese odpovědnost za řešení výhrad studenta ke službám školy, pokud student nesplnil svoji povinnost takové výhrady škole písemně oznámit. Žák je povinen po celou dobu trvání smlouvy a studia dodržovat etické a morální normy a zavazuje se nedopouštět žádného jednání, které může poškozovat dobrou pověst či zájmy školy, zejména nesmí školu veřejně pomlouvat, a to ani v případě, byl-li ze strany žáka dodržen postup stanovený pro řešení takových výhrad. Pojmem veřejně a zveřejňovat se rozumí rovněž poskytování těchto informací na internetu, sociálních sítích apod. Porušení těchto povinností ze strany žáka bude považováno za podstatné porušení smlouvy uzavřené mezi školou a studentem a v takovém případě je škola oprávněna žáka z výuky bezodkladně vyloučit a od uzavřené smlouvy odstoupit. 

7. Zacházení s majetkem školy nebo školským zařízením 

7.1  Žák má právo užívat zařízení JŠ, pomůcky, učebnice v souvislosti s výukou a je při tom povinen řídit se pokyny vyučujících a jiných oprávněných osob. 

7.2  Žák je povinen udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení třídy, JŠ a ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou. 

7.3  Za škodu na majetku JŠ, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada. 

8. Bezpečnost, ochrana zdraví a etické zásady 

8.1  Obecná ustanovení 

8.1.1  Každý žák je povinen seznámit se před zahájením jazykového kurzu s poučením o bezpečnosti a ochraně zdraví. Pravidla bezpečnosti jsou všem žákům dostupná k nahlédnutí na požádání v kanceláři JŠ. Žáci podpisem potvrzují, že jsou seznámeni: 

 • se školním řádem, 
 • se zásadami bezpečného chování v prostorách školy, 
 • s postupem při úrazu, 
 • s nebezpečím vzniku požáru a postupem v případě požáru. 

8.1.2  Žáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména: 

 • dodržovat školní řád a předpisy a pokyny JŠ k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 
 • plnit pokyny zaměstnanců JŠ vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. 

8.2  Obecná pravidla pro snižování rizik 

8.2.1 Žáci i všichni zaměstnanci a návštěvníci JŠ jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 

8.2.2  Žákům je zakázáno: 

 • kouřit v celém areálu školy, 
 • pít, přechovávat, předávat, prodávat a požívat alkoholické nápoje, narkotika a jiné látky škodlivé zdraví. 

8.2.3  Každý úraz, poranění či nehodu, ke které dojde během pobytu ve škole je žák povinen ihned nahlásit učiteli nebo jinému pedagogickému pracovníku školy. V případě úrazu je nutné poskytnout, případně přivolat první pomoc. Lektor poté oznámí úraz ředitelství školy a ředitelka a lektor společně provedou záznam o školním úrazu do knihy úrazů. 

8.3  Ochrana před sociálně-patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

8.3.1  Jakékoliv projevy diskriminace, násilí či šikany mezi jsou přísně zakázány a jsou považovány za hrubé porušení Školního řádu. Na základě projevů diskriminace, násilí, šikany je žák ihned vyloučen ze studia JŠ. 

8.4  Etické zásady chování studentů 

8.4.1  Žák nesmí využívat logo, název a materiály školy pro komerční účely, a to ani pro jakékoli třetí osoby. 

8.4.2  Žák nesmí jménem školy poskytovat rady a konzultace třetím osobám. 

8.4.3  Žák nesmí poškozovat dobré jméno školy, pracovníků a partnerů školy. Veškeré výhrady, stížnosti a nespokojenosti je žák povinen řešit výhradně způsobem upraveným v článku 6.4.1. Porušení těchto povinností ze strany žáka bude považováno za podstatné porušení smlouvy uzavřené mezi školou a žákem a v takovém případě je škola oprávněna žáka z výuky bezodkladně vyloučit a od uzavřené smlouvy odstoupit. 

8.4.4  Žák má právo veřejně vyjádřit případný negativní názor na služby školy a na školu způsobem, který není v rozporu s tímto školním řádem, tedy zejména v tom případě, pokud student bezvýhradně dodržel postup upravený v článku 6.4.1. a škola se podnětem žáka odmítla zabývat či v přiměřené lhůtě 15 dnů od doručení podnětu studenta nevyrozuměla o způsobu řešení jeho podnětu. 

8.4.5  Bude-li v jednání žáka porušujícího školní řád odhalen finanční nebo jiný zájem žáka či třetích osob, je škola oprávněna žáka bezodkladně vyloučit z výuky a odstoupit od uzavřené smlouvy a žák je povinen škole nahradit vzniklou újmu, jakož i přiměřené zadostiučinění. 

8.4.6  Žák je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu se školou, jakož i po ukončení tohoto smluvního vztahu zachovávat mlčenlivost o procesu výuky ve škole, organizaci práci ve škole, materiálech školy, jakož i o veškerých dalších skutečnostech, jejichž uchování v tajnosti je v zájmu školy či v zájmu třetích osob, s nimiž škola spolupracuje. Porušení těchto povinností ze strany žáka bude považováno za podstatné porušení smlouvy uzavřené mezi školou a žákem a v takovém případě je škola oprávněna žáka z výuky bezodkladně vyloučit a od uzavřené smlouvy odstoupit. 

9. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků mladších 18 let 

9.1  Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. 

9.2 Zákonní zástupci mají právo a povinnost zajistit, aby žák docházel do výuky. 

9.3 Zákonní zástupci mají právo informovat školu o závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 

10. Pravidla pro hodnocení výsledků ve vzdělávání 

10.1  Vyučující hodnotí výsledky vzdělávání průběžně, nejméně však jedenkrát měsíčně. Hodnocení je žákům sděleno ústně a je zaznamenáno v třídní knize. Na závěr studia je žáku, na jeho žádost, vydáno osvědčení o studiu a absolvování kurzu. 

10.2  Žák může složit závěrečnou zkoušku pouze v případě, že nezameškal více než 20% vyučovacích hodin.

10.3  Prospěch je hodnocen čtyřmi stupni: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře a 4 – nevyhověl(a). 

10.4  Úroveň jazyka na základě SERRJ pro jazykové školy – A1 – A2 – B1 – B2. 

11. Klasifikace státních jazykových zkoušek (dle sbírky zákonů č. 33/2005) 

11.1  Výsledek písemných i ústních částí státních jazykových zkoušek a jejich dílčích složek se klasifikuje stupni: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 – nevyhověl (a). 

11.2  Kandidát, který byl při písemné části státní zkoušky klasifikován stupněm 4 – nevyhověl, nekoná ústní část státní jazykové zkoušky. 

11.3  U státních jazykových zkoušek je kandidát podle výsledků písemné a ústní části zkoušky hodnocen takto – prospěl(a) s vyznamenáním, prospěl(a) velmi dobře, prospěl(a) a neprospěl(a). 

11.4  Kandidát 

 1. a) prospěl s vyznamenáním, jestliže byl při písemné i ústní části státní jazykové zkoušky hodnocen stupněm 1 – výborně 
 2. b) prospěl velmi dobře, jestliže byl při státní jazykové zkoušce hodnocen: 
 3. stupněm 1 – výborně při písemné části a stupněm 2 – velmi dobře při ústní části, nebo stupněm 2 – velmi dobře při písemné části a stupněm 1 – výborně při ústní části, 
 4. stupněm 2 – velmi dobře při písemné části a stupněm 2 – velmi dobře při ústní části, nebo 
 5. stupněm 1 – výborně při písemné části a stupněm 3 – dobře při ústní části, nebo stupněm 3 – dobře při písemné části a stupněm 1 – výborně při ústní části, 
 6. c) prospěl, jestliže byl při státní jazykové zkoušce hodnocen: 
 7. stupněm 3 dobře při písemné části a stupněm 2 – velmi dobře při ústní části, nebo stupněm 2 – velmi dobře při písemné části a stupněm 3 – dobře při ústní části, nebo 
 8. stupněm 3 – dobře při písemné části a stupněm 3 – dobře při ústní části 
 9. d) neprospěl, jestliže byl při ústní části jazykové zkoušky hodnocen stupněm 4 – nevyhověl(a) 

11.5  Při stanovení celkového výsledku písemné zkoušky se přihlíží ke všem jejím složkám. Celková úroveň písemné části zkoušky kandidáta se zvlášť pečlivě zvažuje, jestliže kandidát z některé její složky neprospěl. Součástí klasifikačního řádu je přesný rozpis bodového hodnocení ústní části jazykové zkoušky. 

12. Hodnocení v kurzech JŠ 

12.1  JŠ hodnotí studijní výsledky posluchačů na konci každého pololetí (semestru). S hodnocením seznámí učitel kurzu posluchače ústně. 

12.2  O úspěšném zakončení kurzu vydá škola posluchači na jeho žádost osvědčení s uvedením prospěchu.

12.3  Prospěch posluchačů se klasifikuje třemi stupni: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře. 

12.4  Klasifikace je uváděna v třídních knihách a katalozích, lektor může použít slovního hodnocení. 

12.5  Kontrolní testy jsou zadávány vyučujícími v kurzech podle vlastního uvážení. Centrální testování probíhá podle metodických plánů. S výsledky srovnávacích testů jsou studenti seznamování v rámci svých vyučovacích skupin. 

12.6  Žák může postoupit ke státní závěrečné zkoušce, pokud dosáhne 85% výsledku ze všech společných kontrolních testů. 

13. Realizace výuky 

13.1  Výuka se realizuje na základě pevně stanoveného rozvrhu hodin. Platnost rozvrhu je stanovena na konkrétní období a je průběžně aktualizována. Aktuální rozvrh je vyvěšen na nástěnce v JŠ. 

13.2  Učebny se nachází na ulici Washingtonova 25, Praha 1. 

13.3  Učebny pobočky JŠ se nachází na ulici Kopečná 3, Brno, 602.

13.4. Škola realizuje kurzy i ve formě online výuky. Při online vyučování jsou žáci povinni se účastnit výuky se zapnutou kamerou. Individuální technické problémy omlouvají lektorovi kurzu. Na jeho uvážení je pak rozhodnutí o přiznání absence žáka, který nepracuje se zapnutou kamerou. 

14. Úklid prostor pobočky jazykové školy 

14.1  Úklid pobočky v Brně je zajišťován smluvně firmou a dle požadavků vyhlášky č.410 / 2005 sb. Ministerstva zdravotnictví České republiky ve znění § č. 22. Včetně pravidelné péče o klimatizační jednotku, která bude využívána v prostorách pobočky jazykové školy. 

15. Závěrečná ustanovení 

15.1  Řád školy byl projednán na poradě dne 30.8.2023. 

15.2  JŠ si vyhrazuje právo na provádění změn v tomto dokumentu. 

15.3  Případná Epidemiologická opatření jsou řešena přílohou školního řádu a vnitřními opatřeními k provozu školy 

15.4  Platnost řádu JŠ začíná s účinností od 1. 9. 2023 po dobu školního roku 2023–2024. 

V Praze dne 30.8.2023

Ředitelka školy: Mgr. Anna Čurdová v .r.

Fakta o studiu v GoStudy

Na základě zápisu do rejstříku MŠMT Jazyková škola Go Study pořádá kurzy českého jazyka, anglického jazyka a španělského jazyka pro cizince.

Certifikát o absolvování

Po úspěšném absolvování studia a splnění povinné docházky získá student certifikát o absolvování jazykového kurzu jazyka.

Certifikát o dosažené úrovni podle CEFR

Každý student, který úspěšně absolvuje na konci studia test, získá jazykový certifikát podle norem Společného evropského referenčního rámce (Common European Framework of Reference).

Vysvědčení o státní zkoušce

Studenti dostanou vysvědčení o státní zkoušce pokud se přihlásí a uspěšně tuto zkoušku slouží.

Koncepce výuky

Vzdělávání v studiu českého jazyka směřuje k osvojení základů jazyka na úrovni B2 podle stupnice Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Cílem jazykových kurzů je, kromě níže uvedených jazykových znalostí, které jsou požadovány EVPP, přispět i k integraci studentů do českého prostředí a připravit je ke studiu na českých vysokých školách nejenom z jazykového hlediska, i když komunikace v jazyce zůstává základním kamenem, který otevírá cestu na vysoké školy a je předpokladem dalšího úspěšného studia.

Příprava na přijímací zkoušky

 • V rámci výuky je student seznamován nejen s reáliemi českých vysokých škol, jejich historií, ale hlavně s požadavky, které jednotlivé vysoké školy kladou na své budoucí posluchače.

Výuka ve druhém semestru je přizpůsobena zájmu frekventantů o studium na konkrétních vysokých školách (technické, humanitní, ekonomické), náplň hodin je směřována k osvojení si potřebné slovní zásoby a k jejímu použití v praxi.

 • Frekventanti jsou vedeni k tomu, aby si osvojili různé formy a metody práce, které jsou využívány v rámci vysokoškolského prostředí (semináře, cvičení, přednášky), jsou vedeni k tomu, aby byli schopni komunikovat na určité akademické úrovni.V rámci výuky se učí pracovat s vědeckými prameny, hledat zdroje a pracovat s nimi. Dělají rešerše a jsou seznamováni se všemi typy lexikálních a stylistických prací, se kterými se při studiu na vysoké škole setkají (esej, seminární práce, podklady pro diskusi, prezentace problému).
 • V rámci přípravy na přijímací zkoušky frekventanti pracují se všemi typy testů, se kterými se setkají při přijímacím řízení, jsou s nimi simulovány přijímací pohovory.
 • Ve výuce jsou dále simulovány semináře a přednášky, aby studenti získali představu o organizaci vysokoškolské výuky.
 • V rámci dnů otevřených dveří pořádaných VŠ studenti pak získají konkrétní představu o dané škole a po konzultaci s lektorem jim může být přizpůsobena domácí příprava.

Po 140 hodinách je výstupní úroveň A1, po 280 hodinách A2 a po 420 hodinách B1. Navazující hodiny pak směřují k dosažení úrovně B2.

Frekventant je veden k:

 • respektování a zvládání základních pravidel komunikace společnosti a kultury společenství, které daným jazykem hovoří;
 • osvojení praktických dovedností a znalostí potřebných k efektivní komunikaci v situacích každodenního života;
 • rozvoji vlastní osobnosti prostřednictvím využívání svých silných stránek a překonávání svých slabých stránek;
 • rozvoji interkulturní způsobilosti k získání povědomí o vztahu mezi domácí a cílovou kulturou a k vyhovění požadavkům komunikace v cizím jazyce;
 • plnění role kulturního zprostředkovatele;
 • osvojení a rozvíjení heuristických dovedností, které zahrnují především schopnost nalézat, pochopit a předat nové informace a schopnost využívat nové technologie;
 • samostatnosti ve svém učení se cizímu jazyku a jeho užívání.

Obsah kurzu

 • fonetika,
 • gramatika,
 • konverzace,
 • české reálie,
 • lexikální cvičení,
 • interpretace literárního textu,
 • ortografie.

Očekávané výstupy

Receptivní řečové dovednosti frekventanta:

 • pochopí hlavní myšlenky jazykově delších a složitějších textů, najde si v nich hlavní body a postihne detailní informace;
 • rozumí výstavbě textu, postihne hlavní sled myšlenek;
 • v mluveném projevu pochopí informační obsah, záměr, názor, postoj, přání a pocity autora, vypravěče, účastníka rozhovoru;
 • rozumí smyslu a obsahu promluvy v médiích a z nahrávky, i hlášením a pokynům na veřejných prostranstvích;
 • používá různou techniku a rychlost čtení odpovídající různým textům a účelům;
 • rozumí návodům, předpisům, pokynům, technickým informacím k předmětům každodenní potřeby;
 • odvozuje význam neznámých slov a víceslovných výrazů;
 • využívá různé příruční materiály (slovníky, encyklopedie, informativní literaturu).

Produktivní řečové dovednosti frekventanta:

 • ústně nebo písemně reprodukuje čtený nebo slyšený text;
 • logicky a jasně strukturuje souvislý písemný text, který odpovídá pravidlům úpravy textů a výstavby odstavců;
 • vyjadřuje se srozumitelně a podrobně k široké škále témat;
 • vyjádří jasně a srozumitelně své myšlenky a názory s různou mírou emocí;
 • systematicky rozvine argumentaci a doloží ji svými názory;
 • shrne, sdělí a porovná informace při popisu, prezentaci a argumentaci;
 • využívá překladový a výkladový slovník.

Interaktivní řečové dovednosti frekventanta:

 • reaguje vhodně na situaci, vzniklý problém, argumentaci, názor, hypotézu, zhodnotí alternativní návrhy;
 • komunikuje spontánně a většinou gramaticky správně, aniž by musel omezovat rozsah toho, co chce sdělit;
 • zahájí, udržuje a ukončuje rozhovor bez většího úsilí;
 • zapojí se aktivně do delších rozhovorů i s rodilými mluvčími, vyměňuje si informace a rady, žádá objasnění formulací, kterými si není jist;
 • komentuje a dále rozvíjí sdělení a závěry partnera v komunikaci;
 • jasně vysvětluje a obhajuje názory za pomoci vhodných argumentů.

Mediační dovednosti frekventanta:

 • vyměňuje si složitější informace a rady spojené s jeho rolí v dané situaci;
 • vyhledává a shrne informace z řady zdrojů a podá o nich zprávu;
 • srozumitelně a přehledně předává podrobné informace, jasně popisuje, jak provést určitý výkon.

Jazykové prostředky a funkce

 • Fonetika – zvláštnosti a odlišnosti od pravidel výslovnosti, převzatá výslovnost cizích slov, upravená výslovnost cizích slov.
 • Pravopis – psaní cizích slov, zkratky, pravidla psaní velkých písmen, výjimky v pravidlech osvojeného pravopisu.
 • Gramatika – slovesné časy, činný a trpný rod, vidy sloves, širší užití modality sloves, nereálná podmínka, běžná fázová slovesa, složené předložky, souřadicí a podřadicí spojky, zvratná zájmena, reflexivní passivum, nepřímá otázka.
 • Lexikologie a frazeologie – méně běžné lexikální prostředky, ustálená slovní spojení, slova složená a sousloví, méně běžné zkratky, adekvátní slovní zásoba, odborné výrazy a fráze na známá témata
 • Syntax a stylistika – složitější stavba vět a nadvětných celků, tj. souvětí a odstavců, idiomatická spojení s předložkami, přímá a nepřímá řeč, účelové věty, podmínkové věty, časové věty, přací věty, supletivnost, řízenost, shoda, slovosled.

Komunikativní funkce a typy textů

 • Postoj, názor, stanovisko – souhlas/nesouhlas, svolení, prosba, žádost, odmítnutí, zákaz, příkaz, možnost/nemožnost, nutnost, úmysl, přání, nabídka, doporučení.
 • Emoce – libost/nelibost, zájem/nezájem, radost/zklamání, lítost, překvapení, údiv, obava, vděčnost, sympatie/antipatie, lhostejnost, přesvědčení, strach.
 • Morální postoje a funkce – omluva, odpuštění, pochvala, pokárání, lítost, přiznání, společenské a zdvořilostní fráze.
 • Středně dlouhý písemný projev – pozdrav, vzkaz, přání, blahopřání, pozvání, odpověď, formální a neformální dopis, žádost, inzerát, strukturovaný životopis, poznámky ze seminářů.
 • Delší písemný projev – životopis, vypravování, úvaha, esej, podrobný popis, odborný popis.
 • Kratší a středně dlouhý čtený text/ slyšený projev – popisy, pokyny, shrnutí, veřejné oznámení, recept, upozornění, program, rozhovor, přehled zpráv, úryvek z prózy, vyprávění.
 • Samostatný ústní projev – popis, shrnutí, srovnání, vyprávění, oznámení, prezentace, reprodukce textu.
 • Interakce – formální a neformální rozhovor, diskuse, korespondence, strukturovaný pohovor, náhodné situace v osobním i profesním životě.
 • Informace z médií – běžné i méně běžné rubriky a pořady, reklamy, populárně naučné články a pořady, středně dlouhé zprávy z tisku či televize: počasí, kultura, sport, věda a technika, doprava, politika a ekonomika.

Tematické okruhy a komunikační situace

 • Oblast veřejná – veřejné instituce, veřejná oznámení, úřady, formální korespondence, politické strany a orgány, veřejné služby, cestování, soutěže.
 • Oblast pracovní – státní správa, firmy, průmysl, zemědělství, méně časté profese, nástroje, zařízení, pracovní události, zaměstnání, obchodní korespondence, reklamní materiály, návody, popis práce, bezpečnost práce.
 • Oblast osobní – osobní charakteristika, popis osoby, rodina a rodinné vztahy, netradiční dovolená, netradiční koníčky, zdraví, představy o osobním životě, budoucí povolání, vzory, životní styl.
 • Oblast osobnostní – pobyt v neznámém prostředí, společenské vztahy, vztah k přírodě.
 • Oblast společenská – životní prostředí, příroda, ekologie, počasí, globální problémy, věda a technika, pokrok, umění, historie, budoucnost, aktuální problémy.

Reálie

 • Geografické, historické, politické a ekonomické postavení země ve světě.
 • Vztahy ČR a EU.
 • Současná situace a problémy v dané zemi.
 • Život a tradice, národní zvyky a specifika, klíčové historické události.
 • Vzdělávání, věda a technika, sport, umění, literatura, příroda, ukázky z děl.
 • Významné osobnosti, díla, úspěchy.
 • Jazykové zvláštnosti a odlišnosti.
 • Média, média a jejich působení, informace o událostech většího významu.

Typy kurzů a ceník

Zápis do kurzů probíhá v průběhu celého školního roku, kurz je otevřen v případě naplnění určitým počtem studentů, studenti se mohou hlásit prostřednictvím elektronické přihlášky.

Kurzy češtiny pro cizince v Praze a Brně

Objednat

Základní kurzy

Typ kurzu Rozsah Úroveň Začátek Konec Dny Čas
Premium 870 hodin Začátečníci 1.9.2023 29.6.2024 Po,Út,St,Čt,Pá 8:00-12:15
Premium 870 hodin Začátečníci 1.9.2023 29.6.2024 Po,Út,St,Čt,Pá 12:30-16:45
Premium 870 hodin Mírně pokročilí 1.9.2023 29.6.2024 Po,Út,St,Čt,Pá 8:00-12:15
Premium 870 hodin Mírně pokročilí 1.9.2023 29.6.2024 Po,Út,St,Čt,Pá 12:30-16:45
Premium 870 hodin Začátečníci 1.10.2023 29.6.2024 Po,Út,St,Čt,Pá 8:00-13:00
Premium 870 hodin Začátečníci 1.10.2023 29.6.2024 Po,Út,St,Čt,Pá 12:30-17:30
Premium 870 hodin Mírně pokročilí 1.10.2023 29.6.2024 Po,Út,St,Čt,Pá 8:00-13:00
Premium 870 hodin Mírně pokročilí 1.10.2023 29.6.2024 Po,Út,St,Čt,Pá 12:30-17:30
Standard 620 hodin Začátečníci 1.10.2023 29.6.2024 Po,Út,St,Čt,Pá 8:00-11:15
Standard 620 hodin Začátečníci 1.10.2023 29.6.2024 Po,Út,St,Čt,Pá 12:30-15:45
Standard 620 hodin Mírně pokročilí 1.10.2023 29.6.2024 Po,Út,St,Čt,Pá 8:00-11:15
Standard 560 hodin Mírně pokročilí 1.10.2023 29.6.2024 Po,Út,St,Čt,Pá 12:30-15:45
Standard 620 hodin Začátečníci 1.11.2023 29.6.2024 Po,Út,St,Čt,Pá 8:00-12:15
Standard 560 hodin Začátečníci 1.11.2023 29.6.2024 Po,Út,St,Čt,Pá 12:30-16:45
Standard 560 hodin Mírně pokročilí 1.11.2023 29.6.2024 Po,Út,St,Čt,Pá 8:00-12:15
Standard 560 hodin Mírně pokročilí 1.11.2023 29.6.2024 Po,Út,St,Čt,Pá 12:30-16:45
Standard 560 hodin Začátečníci 15.11.2023 29.6.2024 Po,Út,St,Čt,Pá 8:30-11:45
Standard 560 hodin Začátečníci 15.11.2023 29.6.2024 Po,Út,St,Čt,Pá 12:30-16:45
Standard 560 hodin Mírně pokročilí 15.11.2023 29.6.2024 Po,Út,St,Čt,Pá 8:30-11:45
Standard 560 hodin Mírně pokročilí 15.11.2023 29.6.2024 Po,Út,St,Čt,Pá 12:30-18:00
Pololetní 480
hodin
Začátečníci 1.02.2024 29.6.2024 Po,Út,St,Čt,Pá 8:30-11:45
Pololetní 480
hodin
Mírně pokročilí 1.02.2024 29.6.2024 Po,Út,St,Čt,Pá 12:30-18:00

Rozdělení studentů do skupin

Rozdělení studentů do skupin probíhá na základě vstupního testu, který určí úroveň znalosti jazyka.

Cena kurzů

Cena ročních kurzů českého jazyka se propočítává individuálně v závislosti na:

 • počtu hodin výuky (od 20 do 35 akademických hodin týdně);
 • objemu mimoškolních programů (výuka v terénu, vzdělávací exkurze, kulturní akce apod.);
 • velikosti skupiny (minimální počet studentů ve skupině 5, maximální 18).

Kurzy na klíč

Škola také organizuje kurzy na klíč podle individuálních požadavků klienta.

Objednat