Koncepce výuky

Vzdělávání v studiu českého jazyka směřuje k osvojení základů jazyka na úrovni B2 podle stupnice Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Cílem jazykových kurzů je, kromě níže uvedených jazykových znalostí, které jsou požadovány EVPP, přispět i k integraci studentů do českého prostředí a připravit je ke studiu na českých vysokých školách nejenom z jazykového hlediska, i když komunikace v jazyce zůstává základním kamenem, který otevírá cestu na vysoké školy a je předpokladem dalšího úspěšného studia.

Příprava na přijímací zkoušky

  • V rámci výuky je student seznamován nejen s reáliemi českých vysokých škol, jejich historií, ale hlavně s požadavky, které jednotlivé vysoké školy kladou na své budoucí posluchače.

Výuka ve druhém semestru je přizpůsobena zájmu frekventantů o studium na konkrétních vysokých školách (technické, humanitní, ekonomické), náplň hodin je směřována k osvojení si potřebné slovní zásoby a k jejímu použití v praxi.

  • Frekventanti jsou vedeni k tomu, aby si osvojili různé formy a metody práce, které jsou využívány v rámci vysokoškolského prostředí (semináře, cvičení, přednášky), jsou vedeni k tomu, aby byli schopni komunikovat na určité akademické úrovni.V rámci výuky se učí pracovat s vědeckými prameny, hledat zdroje a pracovat s nimi. Dělají rešerše a jsou seznamováni se všemi typy lexikálních a stylistických prací, se kterými se při studiu na vysoké škole setkají (esej, seminární práce, podklady pro diskusi, prezentace problému).
  • V rámci přípravy na přijímací zkoušky frekventanti pracují se všemi typy testů, se kterými se setkají při přijímacím řízení, jsou s nimi simulovány přijímací pohovory.
  • Ve výuce jsou dále simulovány semináře a přednášky, aby studenti získali představu o organizaci vysokoškolské výuky.
  • V rámci dnů otevřených dveří pořádaných VŠ studenti pak získají konkrétní představu o dané škole a po konzultaci s lektorem jim může být přizpůsobena domácí příprava.

Po 140 hodinách je výstupní úroveň A1, po 280 hodinách A2 a po 420 hodinách B1. Navazující hodiny pak směřují k dosažení úrovně B2.

Frekventant je veden k:

  • respektování a zvládání základních pravidel komunikace společnosti a kultury společenství, které daným jazykem hovoří;
  • osvojení praktických dovedností a znalostí potřebných k efektivní komunikaci v situacích každodenního života;
  • rozvoji vlastní osobnosti prostřednictvím využívání svých silných stránek a překonávání svých slabých stránek;
  • rozvoji interkulturní způsobilosti k získání povědomí o vztahu mezi domácí a cílovou kulturou a k vyhovění požadavkům komunikace v cizím jazyce;
  • plnění role kulturního zprostředkovatele;
  • osvojení a rozvíjení heuristických dovedností, které zahrnují především schopnost nalézat, pochopit a předat nové informace a schopnost využívat nové technologie;
  • samostatnosti ve svém učení se cizímu jazyku a jeho užívání.

Obsah kurzu

  • fonetika,
  • gramatika,
  • konverzace,
  • české reálie,
  • lexikální cvičení,
  • interpretace literárního textu,
  • ortografie.

Očekávané výstupy

Receptivní řečové dovednosti frekventanta:

  • pochopí hlavní myšlenky jazykově delších a složitějších textů, najde si v nich hlavní body a postihne detailní informace;
  • rozumí výstavbě textu, postihne hlavní sled myšlenek;
  • v mluveném projevu pochopí informační obsah, záměr, názor, postoj, přání a pocity autora, vypravěče, účastníka rozhovoru;
  • rozumí smyslu a obsahu promluvy v médiích a z nahrávky, i hlášením a pokynům na veřejných prostranstvích;
  • používá různou techniku a rychlost čtení odpovídající různým textům a účelům;
  • rozumí návodům, předpisům, pokynům, technickým informacím k předmětům každodenní potřeby;
  • odvozuje význam neznámých slov a víceslovných výrazů;
  • využívá různé příruční materiály (slovníky, encyklopedie, informativní literaturu).

Produktivní řečové dovednosti frekventanta:

  • ústně nebo písemně reprodukuje čtený nebo slyšený text;
  • logicky a jasně strukturuje souvislý písemný text, který odpovídá pravidlům úpravy textů a výstavby odstavců;
  • vyjadřuje se srozumitelně a podrobně k široké škále témat;
  • vyjádří jasně a srozumitelně své myšlenky a názory s různou mírou emocí;
  • systematicky rozvine argumentaci a doloží ji svými názory;
  • shrne, sdělí a porovná informace při popisu, prezentaci a argumentaci;
  • využívá překladový a výkladový slovník.

Interaktivní řečové dovednosti frekventanta:

  • reaguje vhodně na situaci, vzniklý problém, argumentaci, názor, hypotézu, zhodnotí alternativní návrhy;
  • komunikuje spontánně a většinou gramaticky správně, aniž by musel omezovat rozsah toho, co chce sdělit;
  • zahájí, udržuje a ukončuje rozhovor bez většího úsilí;
  • zapojí se aktivně do delších rozhovorů i s rodilými mluvčími, vyměňuje si informace a rady, žádá objasnění formulací, kterými si není jist;
  • komentuje a dále rozvíjí sdělení a závěry partnera v komunikaci;
  • jasně vysvětluje a obhajuje názory za pomoci vhodných argumentů.

Mediační dovednosti frekventanta:

  • vyměňuje si složitější informace a rady spojené s jeho rolí v dané situaci;
  • vyhledává a shrne informace z řady zdrojů a podá o nich zprávu;
  • srozumitelně a přehledně předává podrobné informace, jasně popisuje, jak provést určitý výkon.

Jazykové prostředky a funkce

  • Fonetika – zvláštnosti a odlišnosti od pravidel výslovnosti, převzatá výslovnost cizích slov, upravená výslovnost cizích slov.
  • Pravopis – psaní cizích slov, zkratky, pravidla psaní velkých písmen, výjimky v pravidlech osvojeného pravopisu.
  • Gramatika – slovesné časy, činný a trpný rod, vidy sloves, širší užití modality sloves, nereálná podmínka, běžná fázová slovesa, složené předložky, souřadicí a podřadicí spojky, zvratná zájmena, reflexivní passivum, nepřímá otázka.
  • Lexikologie a frazeologie – méně běžné lexikální prostředky, ustálená slovní spojení, slova složená a sousloví, méně běžné zkratky, adekvátní slovní zásoba, odborné výrazy a fráze na známá témata
  • Syntax a stylistika – složitější stavba vět a nadvětných celků, tj. souvětí a odstavců, idiomatická spojení s předložkami, přímá a nepřímá řeč, účelové věty, podmínkové věty, časové věty, přací věty, supletivnost, řízenost, shoda, slovosled.

Komunikativní funkce a typy textů

  • Postoj, názor, stanovisko – souhlas/nesouhlas, svolení, prosba, žádost, odmítnutí, zákaz, příkaz, možnost/nemožnost, nutnost, úmysl, přání, nabídka, doporučení.
  • Emoce – libost/nelibost, zájem/nezájem, radost/zklamání, lítost, překvapení, údiv, obava, vděčnost, sympatie/antipatie, lhostejnost, přesvědčení, strach.
  • Morální postoje a funkce – omluva, odpuštění, pochvala, pokárání, lítost, přiznání, společenské a zdvořilostní fráze.
  • Středně dlouhý písemný projev – pozdrav, vzkaz, přání, blahopřání, pozvání, odpověď, formální a neformální dopis, žádost, inzerát, strukturovaný životopis, poznámky ze seminářů.
  • Delší písemný projev – životopis, vypravování, úvaha, esej, podrobný popis, odborný popis.
  • Kratší a středně dlouhý čtený text/ slyšený projev – popisy, pokyny, shrnutí, veřejné oznámení, recept, upozornění, program, rozhovor, přehled zpráv, úryvek z prózy, vyprávění.
  • Samostatný ústní projev – popis, shrnutí, srovnání, vyprávění, oznámení, prezentace, reprodukce textu.
  • Interakce – formální a neformální rozhovor, diskuse, korespondence, strukturovaný pohovor, náhodné situace v osobním i profesním životě.
  • Informace z médií – běžné i méně běžné rubriky a pořady, reklamy, populárně naučné články a pořady, středně dlouhé zprávy z tisku či televize: počasí, kultura, sport, věda a technika, doprava, politika a ekonomika.

Tematické okruhy a komunikační situace

  • Oblast veřejná – veřejné instituce, veřejná oznámení, úřady, formální korespondence, politické strany a orgány, veřejné služby, cestování, soutěže.
  • Oblast pracovní – státní správa, firmy, průmysl, zemědělství, méně časté profese, nástroje, zařízení, pracovní události, zaměstnání, obchodní korespondence, reklamní materiály, návody, popis práce, bezpečnost práce.
  • Oblast osobní – osobní charakteristika, popis osoby, rodina a rodinné vztahy, netradiční dovolená, netradiční koníčky, zdraví, představy o osobním životě, budoucí povolání, vzory, životní styl.
  • Oblast osobnostní – pobyt v neznámém prostředí, společenské vztahy, vztah k přírodě.
  • Oblast společenská – životní prostředí, příroda, ekologie, počasí, globální problémy, věda a technika, pokrok, umění, historie, budoucnost, aktuální problémy.

Reálie

  • Geografické, historické, politické a ekonomické postavení země ve světě.
  • Vztahy ČR a EU.
  • Současná situace a problémy v dané zemi.
  • Život a tradice, národní zvyky a specifika, klíčové historické události.
  • Vzdělávání, věda a technika, sport, umění, literatura, příroda, ukázky z děl.
  • Významné osobnosti, díla, úspěchy.
  • Jazykové zvláštnosti a odlišnosti.
  • Média, média a jejich působení, informace o událostech většího významu.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>